REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dzieci:
  1. przebywające na terenie przedszkola poza godzinami pracy przedszkola,
  2. w godzinach pracy przedszkola – do momentu przekazania dziecka nauczycielowi grupy, do której uczęszcza dziecko lub innemu dyżurującemu nauczycielowi i od momentu odebrania dziecka przez osobę upoważnioną do odbioru dziecka.
 2. Osoby trzecie mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.
 3. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu, na placu zabaw wychowankowie przebywają pod opieką nauczyciela. Pozostałe osoby na terenie przedszkolnym mogą przebywać wyłącznie za zgodą dyrektora przedszkola.
 4. Korzystanie z placu zabaw dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych. Szczegółowe zasady określa Regulamin korzystania z placu zabaw
  w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Krośnie.
 5. Na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie zabrania się:
 6. wprowadzania osób trzecich bez zgody dyrektora przedszkola,
 7. wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt,
 8. przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 9. stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
 10. spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających oraz  palenia wyrobów tytoniowych  lub papierosów elektronicznych,
 11. palenia ognisk, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni,
 12. wulgarnego zachowania, niszczenia mienia przedszkola – za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie,
 13. jakichkolwiek transakcji handlowych,
 14. fotografowania i nagrywania pracowników oraz wychowanków bez ich zgody.
 15. Osoby przebywające na terenie przedszkola zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
 16. Za złamanie w/w regulaminu Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5
  w Krośnie może poinformować odpowiednie służby
  .