Koncepcja pracy przedszkola

Głównym zadaniem jest dążenie do tego, aby Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie było w pełni placówką „otwartą”, „środowiskową”, opartą
na współpracy ze środowiskiem lokalnym.  Koncepcja „przedszkola środowiskowego” („otwartego”) oznacza stworzenie placówki dydaktyczno-wychowawczej, realizującą poszerzoną funkcję wychowawczo-opiekuńczą w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym, przybierając model:

 • placówki oświatowej – jako ośrodka kulturalno-oświatowego w środowisku,
 • placówki oświatowej – jako ośrodka działalności opiekuńczo-wychowawczej,
 • placówki koordynującej wychowanie w środowisku, współdziałając w tym zakresie ze swoimi partnerami.

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie jako placówka środowiskowa jest związana z życiem społeczności lokalnej, otwarta na wpływy środowiskowe, wykorzystująca lokalną rzeczywistość do celów wychowawczych i opiekuńczych. Prowadząc dialog społeczny z instytucjami lokalnymi,  a tym samym dążąc do samorozwoju i samorealizacji,  wspiera  inicjatywy lokalne i wpływa na przekształcenie środowiska lokalnego w środowisko wychowujące, stale diagnozując potrzeby dzieci.

MISJA PRZEDSZKOLA

„Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać (…) naszym dzieciom: pierwsza to korzenie – druga to skrzydła” (Hodding Carter, Jr.)

Powyższa maksyma ukazuje istotę funkcjonowania przedszkola. Korzenie, to zarówno poczucie przynależności narodowej, poszanowanie tradycji, bezpieczeństwo, zasady dobrego wychowania, solidne podstawy wiedzy uzyskane w przedszkolu, dokładne rozpoznanie środowiska, z których pochodzą dzieci, ale także tradycje przedszkolne, kultywowane przez lata.
To dzięki nim młody człowiek będzie mógł rozwinąć skrzydła, być twórczym i poszukującym.
Placówka ma opracowany i wdrożony kalendarz imprez i wydarzeń m.in.:

 • Pasowanie na 6-latka.
 • Akcja „Sprzątanie Świata”.
 • Andrzejki.
 • Mikołajki.
 • Spotkanie przy choince.
 • Bal karnawałowy.
 • Biesiada z Babcią i dziadkiem.
 • Dzień Ziemi.
 • Dzień Rodziny.
 • Dzień Dziecka – festyn Rodzinny.
 • Uroczyste pożegnanie starszaków.
 • Jasełka.
 • Międzyprzedszkolny konkurs tańca.

Nasze przedszkole promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 • Jesteśmy po to, aby pomóc dziecku osiągnąć sukces.
 • Pracujemy w atmosferze szacunku, akceptacji, tolerancji.
 • Uczymy dziecko czerpać radość i zadowolenie z własnej aktywności i samodzielności.
 • Pomagamy dziecku w osiągnięciu kreatywnego i harmonijnego rozwoju.
 • Dajemy możliwość indywidualnego i podmiotowego rozwoju osobowości każdego dziecka.
 • Zapewniamy profesjonalną, otwartą na potrzeby dziecka i środowiska opiekę.


MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 w Krośnie
stanowi zespół pożądanych cech, umiejętności i wiadomości, w które zostanie on wyposażony w ciągu etapu przedszkolnego, które pozwolą mu na dalszy optymalny  rozwój.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.


WIZJA PRZEDSZKOLA

„Nasze przedszkole jest placówką innowacyjną, nowoczesną i twórczą na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci”.

Przedszkole jest placówką nowoczesną, otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko na człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój.
 • Stwarza możliwości takiego rozwoju, aby każdy w przyszłości mógł odnaleźć swoje miejsce w rodzinie europejskich narodów, a jednocześnie daje podstawy bycia dumnym z tego, że jest się Polakiem.
 • Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, stwarza sposobność nauki języka obcego oraz udziału w zajęciach rozwijających talenty i zainteresowania.
 • Umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki oraz wspomaga ich w roli wychowawczej.
 • Przedszkole indywidualizuje rozwój wychowanków z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno – społecznej i fizycznej.
 • Rozwija indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku.
 • W bezpiecznych i dobrze wyposażonych salach, dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
 • Promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.


NASZE ZASADY:

 1. Zaspokajamy potrzeby dziecka oraz organizujemy jego aktywność.
 2. Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 3. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 4. Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 5. Respektujemy zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.
 6. Propagujemy dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
 7. Rozwijamy umiejętność obserwacji, poszanowania i doświadczania przyrody, a także korzystania z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.     
 8. Poprzez realizację planowego proces wychowawczy oparty na wartościach rozwijamy umiejętność współdziałania i nabywania przez dzieci kompetencji społecznych.
 9. Uczymy odróżniania dobra od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
 10. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.


Cele wynikające z misji i wizji przedszkola dotyczą pracy w trzech zakresach:

 • Przedszkole – jako instytucja, co wymaga od Dyrektora: całościowego podejścia do placówki jako formy instytucjonalnej, określenie określania kierunków rozwoju, odpowiedniej koordynacji i organizacji pracy.
 • Przedszkole – jako miejsce pobytu dzieci wymaga: stworzenia placówki zaspakajającej potrzeby rozwojowe dzieci oraz budowania współpracy przedszkola i rodziny na rzecz dobra dziecka i poszanowania jego praw.
 • Przedszkole – jako miejsce pracy wymaga: wzmacniania współpracy między pracownikami, stwarzania sprzyjającego klimatu pracy, ochrony praw pracowników, modelowania postaw i zachowań poprzez własny przykład.