Rada rodziców

RADA RODZICÓW
W Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Krośnie działa Rada Rodziców. W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad poszczególnych oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego regulaminu swojej działalności, może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. Do kompetencji Rady rodziców należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną realizowanego przez nauczycieli programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska; opiniowanie programu poprawy efektywności wychowania lub kształcenia w przedszkolu; opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. Ponadto w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

SKŁAD RADY RODZICÓW rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący: pani Barbara Surowaniec
Z-ca Przewodniczącego: pani Blanka Borys – Koza
Protokolant: pani Monika Musijowska