Współpraca z rodzicami

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

Wychowawcze funkcjonowanie rodziny i przedszkola jako wzorcowej placówki wychowawczej, bez istniejącej pomiędzy nimi współpracy ogranicza lub zawęża realizację celów i zadań edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych. Niezbędna jest bowiem współpraca i wzajemne współdziałanie.

Współpraca środowiska przedszkolnego z domem rodzinnym dziecka może obejmować następujące: wzajemną wymianę informacji o dziecku, zaznajamianie rodziców z pracą dydaktyczno-wychowawczą  przedszkola, pedagogizację rodziców, starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka, oddziaływania na postawy rodzicielskie, pomoc rodziców w ulepszaniu bazy placówki oraz integrowanie dzieci, rodziców
i nauczycieli.

W kontaktach przedszkola z rodzicami obowiązują zasady, do których zalicza się:

  • zasadę pozytywnej motywacji – polegającą na dobrowolnym udziale i świadomości celowości współpracy,
  • zasadę partnerstwa – podkreślającą równorzędność praw i obowiązków nauczycieli i rodziców,
  • zasadę jedności oddziaływań wychowawczych  – polegającą na wprowadzeniu zgodnych celów, metod i form pracy wychowawczej w domu i przedszkolu,
  • zasadę wielostronnego przepływu informacji, mówiącą o różnorodnych sposobach porozumiewania się nauczycieli z rodzicami.

Współpraca przedszkole-rodzice obejmuje różne formy kontaktowania się.
Do kontaktów zbiorowych zalicza się: zapoznanie rodziców z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz metodami jej realizacji; informowanie rodziców o osiągnięciach dzieci, o rozwoju różnorakich zainteresowań dzieci; organizowanie spotkań merytoryczno-szkoleniowych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych, psychologicznych, zdrowotnych zaistniałych
w przedszkolu czy w szerszym środowisku społecznym.

Do kontaktów grupowych (wychowawca-rodzice) należą: spotkania rady rodziców i wychowawców; spotkania przedstawicieli społeczności rodziców poświęcone pracom organizacyjno-gospodarczym na rzecz oddziału przedszkolnego; spotkania metodyczne np. zajęcia otwarte; współudział rodziców w organizowaniu różnego rodzaju wycieczek, imprez kulturalnych, sportowych, itp.

W zakres kontaktów indywidualnych wchodzą: konsultacje pedagogiczne; indywidualne rozmowy z rodzicami w ramach dyżuru nauczycielskiego; kontakty telefoniczne; kontakty korespondencyjne: pisemne relacje o zachowaniu dziecka, reklamówki oświatowe, informacje o planach na nowy tydzień, o sukcesach
i trudnościach dzieci; gromadzenie w teczkach i prezentowanie rodzicom wszystkich prac dziecka oraz komunikator internetowy.

W Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Krośnie działa Rada Rodziców. W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad poszczególnych oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego regulaminu swojej działalności, może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

Nauczyciele Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie pozostają w licznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice traktowani są zarówno jako klienci przedszkola oraz jako partnerzy w procesie wychowania. Rodzice pragną stworzyć swoim dzieciom najlepsze warunki rozwoju, stąd współpraca  w sprawach wychowania i kształcenia jest niezbędna.