Przyprowadzenie i odbieranie dziecka

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W KROŚNIE

 1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców /opiekunów/ lub inną osobę upoważnioną prze nich, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 2. Osoby odbierające dzieci z przedszkola /oprócz rodziców/ muszą być upoważnione na piśmie przez rodziców /opiekunów/, wybierające zaś dzieci rodzeństwo musi być pełnoletnie.
 3. Zgłoszenia telefoniczne, w wyjątkowych sytuacjach, dotyczące osoby wybierającej dziecko w danym dniu należy potwierdzić telefonem zwrotnym.
 4. Życzenia rodziców dotyczące odbierania dziecka przez jednego z nich muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 5. Oświadczenie o upoważnieniu do odbioru dziecka powinno być podpisane przez rodziców własnoręcznie. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel może wylegitymować osobę zgłoszoną do odbioru dziecka, jeżeli jej nie zna.
 6. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do Sali dydaktycznej i przekazania go pod opiekę nauczycielce. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci posyłane samodzielnie przez rodziców.
 7. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przedszkola, po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu sali, terenu przedszkola odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 8.30, w szczególnych przypadkach – np. wizyty u lekarza, itp.
 9. Rodzic jest zobowiązany przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe.
 10. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny zdeklarowanej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola.
 11. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodzica o zaistniałym fakcie.
 12. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje
  z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu zawiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami.
 13. Osoby nietrzeźwe nie mogą odbierać dzieci z przedszkola – o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora albo zastępcę lub podejmuje inne czynności, aby zabezpieczyć dziecku bezpieczny powrót do domu.