ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W GRUPIE I „JAGÓDKI”

W związku z zachorowaniem na COVID – 19 i na podstawie pozytywnej opinii SANEPIDU w Krośnie zawieszamy zajęcia w grupie I Jagódki w okresie od dnia 9 grudnia 2021 r do dnia 13 grudnia 2021 r (włącznie). W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PMNr5.011-2.67.2021

Zarządzenie Nr 67/2021
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5
z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Krośnie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie wszystkich zajęć w oddziale
I „Jagódki”, w okresie od dnia 9 grudnia 2021 r. do dnia 13 grudnia 2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie.  

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kamila Liebner-Chmielowska
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 5
w Krośnie